موسسه پردیس دانش پژوهان دانشوران البرز
معادل سازی مدارک چیست؟

معادل سازی مدارک چیست؟

  همسطح سازی سوابق آموزشی ،تحصیلی ،شغلی و بیمه ای چیست؟ ارزیابی، تجمیع و استاندارد...

03 تیر 1399

45

6623

کاربرد گواهینامه معادل

کاربرد گواهینامه معادل

  برخی موارد کاربرد معادل ⭐ثبت شرکت در برخی موارد ⭐مهاجرت به برخی کشور ها...

03 تیر 1399

45

3650